education_640

กริยา3ช่อง irregular verb มีคำแปลอักษรขึ้นต้น LMNOPQ

กริยา3ช่อง irregular verb มีคำแปลหมวดคำLMNOPQ มีคำที่พบบ่อยเช่น meet met met

Irregular verb คือกริยาที่ไม่ได้อยู่ในรูปปกติจะเปลี่ยนรูปคำไปตามประธานหรือ tense ที่แต่งประโยค ส่วน Regular verb นั้นเมื่อเปลี่ยน tense ก็จะเติม -ed ต่อท้ายคำกริยาแนะนำให้จำคำศัพท์ Irregular verb ให้ได้มากที่สุดก่อนส่วนคำอื่นที่ไม่ใช่ irregular verb เราพอจะคาดเดาได้ว่าควรเป็นกริยาที่เติม -ed หากไม่มั่นใจช่วงแรกเปิดดิกชันนารี่ก่อนได้นะ เรามาเริ่มท่องจำหมวด LMNOPQ SET กันเลยค่ะ

ฝึกจำคำศัพท์กริยาสามช่อง irregular verb เรียงลำดับตามนี้คือ

คำแปลภาษาไทย=Infinitive(Verb1) กริยาช่อง 1 |Past tense(Verb2)กริยาช่อง 2|Past Participle(Verb3) กริยาช่อง3

หมวด LMNOPQ SET  106 คำ

L SET/13คำ

 • คลี่ วางโครง วางลาด= lay |  laid  | laid
 • พิง พึ่งพา เอียง= lean| leaned / leant | leaned / leant
 • กระโจน กระโดข้าม= leap|  leaped / leapt | leaped / leapt
 • เรียนรู้ ทราบ= learn |    learned / learnt  |    learned / learnt
 •  ออกจาก ฝากไว้ ทิ้ง= leave |   left  |  left
 • ให้ยืม ให้กู้= lend |  lent  | lent
 • อนุญาต ปล่อยให้ผ่านไป= let |  let  | let
 • นำทางไป ก่อให้เกิด= lead|  led |  led
 • นอนลง เอนลง =  lie | lay | lain
 • โกหก= lie (ไม่พูดความจริง/Regular v.)| lied  | lied
 • จุดไฟ ทำให้สว่าง= light |lit / lighted | lit / lighted
 • อ่านปาก(เข้าใจคนพูดโดยดูการขยับริมฝีปาก)=   lip-read| lip-read |  lip-read
 • พ่ายแพ้ ไม่สามารถควบคุมได้ ทำหาย= lose| lost | lost

M SET/20คำ

 • ทำ ก่อให้เกิด= make| made |made
 • ตั้งใจ มีเจตนา มีความหมายต่อ= mean| meant| meant
 • พบกัน เชื่อมต่อกัน= meet |  met |  met
 • ทำผิด= misdo|  misdid | misdone
 • ได้ยินผิด= mishear |  misheard  | misheard
 • วางผิดที่ ใส่ผิดที่= mislay |  mislaid  | mislaid
 • ชักนำไปในทางที่ผิด หลงผิด= mislead|   misled |  misled
 • วางตัวแสดงไม่ถูกต้อง วินิจฉัยผิด= miscast | miscast| miscast
 • ตกลงผิด= misdeal| misdealt| misdealt
 • รู้มาผิด ท่องจำผิด= mislearn| mislearned / mislearnt |mislearned / mislearnt
 • อ่านผิด=  Misread |misread | misread
 • จัดวางผิด ตั้งเวลาผิด= misset  |  misset  |  misset
 • พูดผิด= misspeak |   misspoke  |misspoken
 • สอนผิด= misteach | mistaught | mistaught
 • เข้าใจผิด= misunderstand| misunderstood| misunderstood
 • สะกดคำผิด= misspell | misspelled / misspelt| misspelled / misspelt
 • จ่ายผิด= misspend| misspent| misspent
 • ทำผิด ทำให้เข้าใจผิด= Mistake | mistook  | mistaken
 • เขียนผิด= miswrite| miswrote  |  miswritten
 • ถาง ตัดหญ้า ทำให้ตายเป็นหมู่= mow |   mowed |mowed / mown
  N
  ไม่มี irregular verbs ในหมวด “N.”

O SET/58คำ

 • เอาชนะ= outdo| outdid |outdone
 • ดึงดูดความสนใจเหนือกว่าสิ่งอื่นคนอื่น= outdraw| outdrew |outdrawn
 • ดื่มเหล้ามากกว่าคนอื่น= outdrink| outdrank |outdrunk
 • ขับรถเร็วกว่าคนอื่น หรือตีกอล์ฟไปไกลกว่า= outdrive| outdrove |outdriven
 • ชกต่อยได้เหนือกว่าคู่แข่ง= outfight| outfought |outfought
 • บินไปไกลกว่า เร็วกว่า= outfly| outflew| outflown
 • ชดเชย= offset |offset |offset
 • เสนอเงินจ่ายให้มากกว่า= outbid| outbid |outbid
 • แพร่พันธุ์ได้มากกว่า= outbreed| outbred |outbred
 • เติบโตใหญ่เกินไป= outgrow |outgrew| outgrown
 • กระโดดข้ามได้สูงกว่า= outleap| outleaped / outleapt | outleaped / outleapt
 • โกหกอย่างแนบเนียน= outlie (ไม่พูดความจริง/Regular v.)| outlied| outlied
 • ขับขี่ได้ไกลกว่าเร็วกว่า= outride| outrode |outridden
 • หนีจาก เดินทางได้เร็วกว่าไกลกว่า= outrun| outran |outrun
 • ขายได้มากกว่า= outsell |outsold |outsold
 • มีความโดเด่นส่องประกายเหนือกว่า= outshine |outshined / outshone | outshined / outshone
 • ยิงได้แม่นยำเหนือกว่า= outshoot | outshot |outshot
 • ร้องเพลงได้ดีเสียงดังดีกว่า= outsing |outsang |outsung
 • นั่งนาน= outsit |outsat |outsat
 • หลับยาวนานเกินกว่าเวลาที่กำหนด= outsleep| outslept |outslept
 • กลิ่นแรงมาก= outsmell |  outsmelled / outsmelt  | outsmelled / outsmelt
 • ได้เสียงดังมีพลังมากว่า= outspeak |  outspoke | outspoken
 • ไปได้เร็วกว่า= outspeed |  outsped   | outsped
 • จ่ายมากว่า= outspend |outspent| outspent
 • ทำได้มากกว่าที่สัญญาไว้= outswear| outswore| outsworn
 • ว่ายน้ำได้เร็วกว่า= outswim| outswam | outswum
 • เหนือกว่าคิดไว้= outthink |  outthought | outthought
 • โยนออกไปไกลกว่า= outthrow |outthrew |outthrown
 • เขียนได้ดีกว่า= outwrite |outwrote |outwritten
 • เสนอราคาให้มากกว่าเดิม= Overbid| overbid |overbid
 • ขยายพันธุ์ได้มากเกินไป= overbreed| overbred| overbred
 • สร้างขึ้นเยอะกว่า= overbuild| overbuilt |overbuilt
 • ซื้อเยอะเกินไป= overbuy |overbought |overbought
 • รับมือ ผ่านเหตุการณ์บางอย่างไปได้= overcome |overcame |overcome
 • ทำมากเกินไป= overdo |overdid |overdone
 • ดึงดูดมากเกินไป= overdraw |overdrew |overdrawn
 • ดื่มมากเกินไป= overdrink| overdrank |overdrunk
 • กินมากเกินไป= overeat| overate |overeaten
 • ให้อาหารมากเกิน= overfeed| overfed |overfed
 • แขวนไว้เหนือขึ้นไป= overhang |overhung |overhung
 • บังเอิญได้ยิน= overhear |overheard |overheard
 • เคลือบทั่วหน้าผิว= overlay |overlaid| overlaid
 • จ่ายมากเกิน= overpay| overpaid |overpaid
 • ขับขี่เร็วเกิน= override |overrode \overridden
 • ใช้จ่ายมากเกินกว่าที่กำหนด ครอบครองพื้นที่ไปทั่ว= overrun|overran |overrun
 • ผู้คอยดูแล= Oversee| oversaw |overseen
 • ขายมากเกินไป= oversell |oversold |oversold
 • เย็บผ้าสองชิ้นติดกัน= oversew| oversewed |oversewn / oversewed
 • เดินทางไกลหรือยิงไปไกลเกินไป= overshoot |overshot |overshot
 • หลับมากเกินไป= oversleep| overslept |overslept
 • พูดมากกเกินไปกว่าที่ควร= overspeak| overspoke |overspoken
 • ใช้จ่ายมากเกินไป= overspend |overspent |overspent
 • ขว้างออกไปไกลมาก ใช้กำลังบังคับ= overthrow |overthrew|overthrown
 • ลมพัดมากเกินไป= overwind| overwound |overwound
 • เขียนเพิ่ม หรือเขียนทับต้นฉบับ= overwrite| overwrote |overwritten
 • แพร่ ลามไปไกล= overspill|   overspilled / overspilt  | overspilled / overspilt
 • แซงหน้า= overtake| overtook |overtaken
 • คิดมากเกินไป= overthink| overthought |overthought

P SET/13คำ

 • เข้าร่วมกิจกรรม กินหรือดื่ม= partake |  partook  |partaken
 • จ่าย= pay| paid| paid
 • สารภาพ ร้องขอ= plead| pleaded/pled| pleaded/pled
 • สร้างไว้ก่อน= prebuild |  prebuilt  | prebuilt
 • ก่อนทำ= predo |  predid |  predone
 • ก่อนทำขึ้น= premake |  premade| premade
 • ก่อนตั้ง ก่อนจัดเตรียม= preset  |  preset |  preset
 • ทำให้อัดแน่นป้องกันการหดตัว= preshrink  |  preshrank  | preshrunk
 • จ่ายก่อน= prepay |  prepaid  |prepaid
 • ก่อนเปิดขายเป็นทางการ= presell   | presold  |presold
 • พิสูจน์อักษร= proofread |  proofread  | proofread
 • พิสูจน์= prove     proved proven/proved
 • วาง= put| put |put

QSET/2คำ

 • แช่แข็งอย่างรวดเร็ว= quick-freeze |  quick-froze | quick-frozen
 • ปิด ลาออก= quit  |  quit/quitted |   quit / quitted

หากต้องการเพิ่มคำศัพท์ กริยาสามช่องแบบเติม-ed หรือ regular verb และดิกชันนารี่ภาษาอังกฤษลองหาซื้อได้จากร้านหนังสือออนไลน์ของนายอินทร์ได้ค่ะ

*อ่านหมวดคำศัพท์อื่นโดยคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างจาก tags: “กริยา3ช่องอังกฤษ”
หมวดคำศัพท์บางส่วนกำลังดำเนินการโปรดติดตามต่อไป….

Info: dictionary.cambridge, englishpage, dict.longdo, longman dictionary, thefreedictionary

Comments are closed.