education_640

เมื่ออยากเก่งภาษาอังกฤษควรรู้เรื่องนี้

เรื่องสำคัญที่ควรเรียนรู้เมื่ออยากเก่งภาษาอังกฤษ หากเมื่อเราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ การมองภาพในมุมของโครงสร้างเนื้อหาที่ควรรู้เพื่อใช้นำทางในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเราควรรู้อะไรบ้างก็น่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตนเองตามลำดับได้อย่างดีนะคะ ขอยกตัวอย่างเพียงบางส่วนที่เห็นว่าสำคัญตามตารางนี้นะคะ ภาษาอังกฤษ เราต้องฝึกทักษะทั้งสี่ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  ซึ่งโครงสร้างหรือหัวข้อเรื่องที่ควรรู้คือ

Grammar    หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ที่สำคัญที่ควรรู้

Nouns

Adjectives

Pronouns

Adverbs

Verbs

Linking Verbs

Auxiliary /Helping Verbs

Determiner /Article

Prepositions

Phrase

Causative verbs

Conjunctions /Coordinate

Speaking หัวข้อเรื่องที่เน้นในภาษาพูดที่ควรรู้เพิ่มเติมจากหลักไวยากรณ์หลัก

Idiom

Slang

Phrase

Express phrase

Intonation

Accent

Sentence type

Circumstances

Sentences type    หัวข้อเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับลักษณะของประโยคต่างๆที่ควรรู้

Tense

Reported speech

Passive Voice

Question-How/WH/Tag

Conditions

Comparative

Idiom

Special word –Little, few, many, much

Anything, nothing, something

Prefer, rather

Writing Types รูปแบบต่างๆของภาษาเขียน

Journal, News

Advertise, Academic

E-mail, Contract

Government, Business

Meeting, Note

Comprehensive, Research

Diary, Name of story

พอจะมองภาพออกบ้างแล้วใช่ไหมคะว่าที่เราเรียนภาษาอังกฤษนั้นต้องใช้เวลากว่าเราจะสามารถทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องต่างๆได้ เมื่อรู้แล้วก็ลองหาหนังสือหรือสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวข้างต้นมาศึกษาเพิ่มเติมความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอ หมั่นสะสมความรู้จากน้อยไปหามากนะคะไม่ต้องถึงกับเคร่งเครียดแต่ก็ไม่ละทิ้งความเพียร เราก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากการมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจำวันและ อนาคต ได้นะคะ ไม่ต้องกดดันตัวเองว่าต้องเก่งที่สุดทำข้อสอบไม่พลาดสักข้อหรือรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในดิกชันนารี่ แต่ขอให้อย่างน้อยเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถ อ่านบทความ  เขียน พูดคุย หรือดูทีวี แล้วสามารถสื่อสารหรือทำความเข้าใจได้ดี จากเดิมที่เราไม่มีความรู้เลยอ่านอะไร  คุยอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ให้คิดเสมอว่า แค่จากเดิมที่ไม่รู้เรื่องเป็นเริ่มเข้าใจ เริ่มสื่อสารได้ดี ราบรื่นที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนะคะเมื่อเราเริ่มเก่งขึ้นใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆเราก็จะเก่งมากขึ้นคล่องแคล่วมากขึ้น ตามลำดับไปเองโดยธรรมชาตินะคะ

“การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด”

Comments are closed.