Hoi-An-world-heritage-site-4

เที่ยวชมสะพานญี่ปุ่นที่ฮอยอันเมืองโบราณมรดกโลกเวียดนาม

        เมืองโบราณมรดกโลก ,ฮอยอัน (Hoi An)

เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนามซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสมัยในอาณาจักรจามปาบริเวณนี้เป็นอาณาจักรของการค้าขายในช่วง คริสต์ศตวรรษที่16-17 มีชาวต่างชาติจำนวนมากมาตั้งถิ่นฐานและค้าขายทั้งชาวจีน ญี่ปุ่นและอินเดียที่เดิมเมืองจะแบ่งเป็นสองฝั่งโดยมีคลองคั่นกลางเมืองมีสะพานญี่ปุ่นทอดข้ามคลองเพื่อกั้นแบ่งชุมชนของชาวญี่ปุ่นอีกฝั่งคลองซึ่งสะพานถูกสร้างโดยชาวญี่ปุ่นจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งในปี พ.ศ 2542 อง์การยูเนสโก (UNESCO)ได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอัน(Ancient Town)ให้เป็นมรดกโลก เนื่องจากเป็นตัวอย่างเมืองท่าที่ผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของท้องถิ่นและต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ ดังนั้นนักท่องเที่ยวเมืองมาเที่ยวเมืองเก่าฮอยอันมรดกโลกแห่งนี้จึงมักจะถ่ายรูปสะพานญี่ปุ่นที่นับว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน

การเดินทาง : แนะนำนั่งเครื่องบินลงที่เมืองดานังจากนั้นนั่งแท็กซี่ไปที่เมืองฮอยอันซึ่งมีระยะทางห่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาทีเนื่องจากรถที่วิ่งจะถูกจำกัดความเร็วไม่เกิน 50 km/hr

Source:wikipedia

จองโรงแรมที่ฮอยอัน เวียดนาม

ลา เรซิเดนเชีย – ลิตเติล บูทิก โฮเต็ล แอนด์ สปา, ฮอยอัน, เวียดนาม…จองเลย

ลานทานา ฮอยอัน บูทิก โฮเต็ล, ฮอยอัน, เวียดนาม…จองเลย

Add a Comment

You must be logged in to post a comment